شهر : ایرانشهر خاش دلگان زابل زاهدان زهک سراوان سرباز نیک‌شهر چابهار کنارک