شهر : ابرکوه اردکان بافق تفت خاتم صدوق طبس مهريز مِيبُد يزد